[an error occurred while processing this directive]  


SRCD069 , SRDL069

'Elements / OUTATBERO'


Take You Hill
Army Steps
Reduction
By This Here
Yellow
Letkill
Mixed Rapidly
The Eye Goes Before a Fall
H.R.A.R
Reduction (Madegg Remix)
The Eye Goes Before a Fall (Metome Remix)


OUTATBERO are
Moto Onizuka ,Yoshiaki Kato ,Kotaro Matsumoto ,Takuto Ujiie and Yuta Hoshi

produce : OUTATBERO
record : Koh Itou
mixdown : Moto Onizuka & Koh Itou
remix : Madegg(tr.10) ,Metome(tr.11)
photo : Fábio Petry
mastering : Ken'ichi Itoi